Regulamin

Dział I – Ogólny

  1. Organizatorem Time jest Fundacja POPCOOLTURA zwanym dalej Organizatorem.
  2. Wykupienie wejściówki na Time (zwany dalej zamiennie konwentem, festiwalem, imprezą lub Time’m) jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją wszystkich postanowień i warunków niniejszego regulaminu. Złamanie przez uczestnika dowolnego z warunków regulaminu może skutkować odebraniem wejściówki i wydaleniem z imprezy bez możliwości uzyskania zwrotu poniesionych kosztów oraz wnoszenia jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora.
  3. Każda osoba fizyczna która wykupi lub otrzyma od osoby uprzywilejowanej do jej wydania, wejściówkę na Time staje się jego pełnoprawnym Uczestnikiem, niezależnie od formy, w jakiej występuje (uczestnik/wystawca/prelegent/obsługa etc.). Wejściówki wykupić można w punkcie akredytacji podczas trwania imprezy lub zarezerwować i opłacić zdalnie poprzez udostępniony przez Organizatora kanał rezerwacji, w której to sytuacji odbiór wejściówki również mieć miejsce będzie w punkcie akredytacji na terenie imprezy.
  4. Time odbywa się na terenie _____adres zostanie podany w późniejszym terminie_____ Wrocław w dniach 7-8 września 2019 we Wrocławiu, oraz terenach do niego przynależnych
  5. W kwestiach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
  6. W kwestiach nieobjętych Regulaminem i nie podlegających pod przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, ostateczna decyzja co do trybu postępowania należy do Organizatora lub osób przez niego upoważnionych.

Dział II – W trakcie imprezy

  1. Uczestnicy Time mogą przebywać na terenach imprezy od dnia 7 września od godziny 8:00 do dnia 8 września do godziny 14:00, w ramach czasowych określonych przez typ wykupionej wejściówki.
    1. Właściciele wejściówek dwudniowych przebywać mogą na terenie Time całodobowo, w ramach czasowych wyznaczonych w pkt. 6 z wyłączeniem obszarów zamkniętych czasowo decyzją Organizatora we wskazanym przez Organizatora czasie.
    2. Właściciele wejściówek jednodniowych przebywać mogą na terenie Time od godziny 8.00 do godziny 22:00 w dniu zakupy wejściówki. 
  2. Na terenie Time przebywać mogą wyłącznie Uczestnicy posiadający uprawniający do udziału w imprezie identyfikator, zwany na potrzeby tego regulaminu zamiennie identyfikatorem lub wejściówką.
    1. Identyfikator Uczestnika musi być podpisany i uzupełniony niezwłocznie po wejściu na teren imprezy. Jeśli uczestnik nie zrobi tego, jest to na jego własną odpowiedzialność.
    2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest nosić identyfikator w widocznym miejscu. W uzasadnionych przypadkach (np. cosplay) dopuszczalne jest schowanie identyfikatora. Uczestnik jest jednak zobowiązany posiadać go cały czas przy sobie oraz okazać na wezwanie Organizatora lub każdego członka obsługi Time działającego z jego upoważnienia.
    3. Wszelkie przypadki uszkodzenia identyfikatora utrudniające lub uniemożliwiające jego dalsze użycie należy zgłaszać do akredytacji celem wydania nowego.
     1. W przypadku zagubienia identyfikatora należy zgłosić się do akredytacji celem wykupienia nowej wejściówki. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo wyrobić dla Uczestnika duplikat identyfikatora i tym samym zwolnić Uczestnika z obowiązku wykupienia nowej wejściówki.
  3. Osoby niepełnoletnie przebywające na terenie imprezy również w godzinach nocnych (na budynku noclegowym) zobowiązane są okazać przy akredytacji i posiadać przy sobie przez cały czas trwania imprezy wypełnioną poprawnie zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział w Time. Druk zgody dostępny jest na stronie internetowej Time: oraz w punkcie akredytacji Uczestników na terenie imprezy (do wypełnienia przez rodzica).
      1. Organizator informuje, że okazanie zgody rodzica/opiekuna opatrzonej sfałszowanym podpisem jest zgodnie art. 270 Kodeksu Karnego Rzeczpospolitej Polskiej przestępstwem, a osoba dopuszczająca się takiego czynu podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Dział III – Organizator

  1. Organizator Time zapewnia Uczestnikom dostęp do punktu medycznego, którego obsługa udzielała będzie niezbędnej pomocy przedmedycznej i medycznej w zakresie przysługujących obsłudze uprawnień i w myśl Art. 162 Kodeksu Karnego Rzeczypospolitej Polskiej.
    1. Uczestnicy cierpiący na choroby przewlekłe, alergie i tymczasowe schorzenia podlegające leczeniu farmakologicznemu zobowiązane są do posiadania własnych leków oraz posiadania przy sobie informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, przerywanej choroby oraz ewentualnych utrudnień w leczeniu.
    2. W celu ułatwienia udzielenia pomocy, na identyfikatorze uczestnika należy wypełnić dane medyczne.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poczynione przez uczestników Time. Odpowiedzialność za wszelkie szkody na ciele i mieniu, jak również za szkody wyrządzone na terenie imprezy lub w przestrzeni publicznej ponosi sprawca.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu Time każdego Uczestnika niewywiązującego się z nałożonego przez Regulamin obowiązków jak również Uczestników nieprzestrzegających postanowień zawartych w zapisach prawnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym naciskiem na zapisy Rozdziału XX Kodeksu Karnego Rzeczypospolitej Polskiej.
   1. W przypadkach stwarzających taki moralny i prawny imperatyw, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zatrzymania obywatelskiego poprzez czasowe ograniczenie wolności z użyciem środków przymusu bezpośredniego i/lub przekazania Uczestnika w ręce organów ścigania z możliwością przymusowego doprowadzenia.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności moralnej i prawnej za wszelkie szkody na zdrowiu i mieniu Uczestnika których nie był bezpośrednim, bezsprzecznym sprawcą. W przypadku zaistnienia szkód wynikających z bezpośrednich działań Organizatora, Uczestnik winien dochodzić swych roszczeń na drodze prawnej.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu w dowolnym momencie poprzedzającym rozpoczęcie imprezy, jednak nie później, jak dnia 7 września. O zmianie zapisów Regulaminu Uczestnicy poinformowani zostaną poprzez komunikat na stronie internetowej Organizatora.
  7. Organizator informuje, że Regulamin nie ulegnie zmianom po dniu 7 września 2019 jak również w trakcie trwania Time.
  8. Wszelkie zwroty za wejściówki zarezerwowane w przedsprzedaży w zwracane są tylko jeśli informacja o zwrocie była wysłana do 19 sierpnia. Żadne zwroty po tym terminie są niemożliwe.
  9. Zwroty z powodu zmian programowych całości lub części opłaty za wejściówkę może nastąpić tylko jeśli owe zmiany miały się do więcej niż 10% programu Time w ciągu dnia i jeśli organizatorzy nie są w stanie zapewnić atrakcji zastępczych.

Dział VI – Obostrzenia

  1. Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy:
    1. Broni w rozumieniu obowiązującej Ustawy o Broni i Amunicji jak również aktywnych (zaopatrzonych w źródło napędowe oraz amunicję) jednostek broni pneumatycznej, replik ASG, wiatrówek, markerów paintballowych i podobnych, jak również przenoszonej osobno amunicji do nich.
    2. Broni Funkcjonalnej (zaopatrzonej w krawędź tnącą lub szpic) broni białej, z wyjątkiem noży o długości głowni nie przekraczającej 12 centymetrów.
    3. Materiałów Wybuchowych i substancji toksycznych.
  2. Organizator może w przypadku konkretnego Uczestnika uchylić ten zakaz. Niezbędne jest przy tym zachowanie najwyższej staranności i poszanowanie wszelkich względów bezpieczeństwa. Brak zastosowania do powyższych zaleceń skutkować będzie usunięciem z terenu imprezy. Odpowiedzialność za wszelkie uszczerbki na zdrowiu powstałe w wyniku zachowania nie należytej staranności i braku poszanowania zasad bezpieczeństwa spoczywa wyłącznie na Uczestniku, względem którego zakaz został uchylony
  3. W przypadku broni oraz mogących mieć zastosowanie jako broń akcesoriów treningowych i sportowych nie objętych w punkcie 18, dozwolone jest ich wnoszenie i posiadanie, zabronione jednak jest ich dobywanie i używanie w sposób stanowiący zagrożenie dla Uczestników. Do akcesoriów tych zaliczamy, między innymi, sportowe kije baseballowe, bokeny, kije bo/jo, nunchaku, noże treningowe i inne. Ostateczna decyzja w sprawie danej jednostki należy do Organizatora lub działających na jego zlecenie członków obsługi.
  4. W przypadku wniesienia na teren imprezy narzędzi niebezpiecznych wymienionych w punkcie 18. uczestnik zobowiązany jest najszybciej jak to możliwe wynieść przedmiot niebezpieczny z terenu imprezy lub zdać go do depozytu Organizatora. Wszelkie przedmioty zdane przez Uczestnika do depozytu odebrane muszą być z niego przed zakończeniem Time. W przypadku nieodebrania depozytu, przechowywany będzie on przez 14 dni w siedzibie Organizatora, po czym ulegnie utylizacji.
  5. Opisany w punkcie 18. zakaz dobywania może być czasowo uchylony w przypadku danego Uczestnika przez Organizatora lub działających na jego zlecenie członków obsługi. Niezbędne jest przy tym zachowanie najwyższej staranności i poszanowanie wszelkich względów bezpieczeństwa. Brak zastosowania do powyższych zaleceń skutkować będzie usunięciem z terenu imprezy. Odpowiedzialność za wszelkie uszczerbki na zdrowiu powstałe w wyniku zachowania nie należytej staranności i braku poszanowania zasad bezpieczeństwa spoczywa wyłącznie na Uczestniku, względem którego zakaz został uchylony.
  6. Zabronione jest kierowanie broni czy jakiegokolwiek innego niebezpiecznego narzędzia w stronę innego Uczestnika Time w sposób, jaki stwarzać może choćby najmniejsze zagrożenie dla zdrowia lub życia z wyjątkiem sytuacji, gdy Uczestnik udzielił na to wyraźną zgodę. Brak sprzeciwu nie jest tożsamy z wyrażeniem zgody.
  7. Uczestnicy Time zobowiązani są do zachowania czystości i porządku na jego terenie oraz na terenie okalającym teren imprezy.
  8. Na terenie Time spożywanie alkoholu jest bezwzględnie zabronione. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie imprezy. W przypadku wniesienia na teren Time alkoholu, uczestnik zobowiązany jest najszybciej jak to możliwe zdać go do depozytu Organizatora. Wszelkie przedmioty zdatne do depozytu odebrane muszą być z niego przed zakończeniem Time. W przypadku nieodebrania depozytu, przechowywany będzie on przez 14 dni w siedzibie Organizatora, po czym ulegnie utylizacji.
    1. Zwrot depozytu z punktu 24. nie przysługuje osobom niepełnoletnim. Jednocześnie Organizator przypomina, że kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
    2. W przypadku niedopełnienia obowiązku opisanego w punkcie 24 wniesiony na teren imprezy alkohol ulega bezzwrotnej konfiskacie przez Organizatora.
  9. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Time. Zakaz nie dotyczy zwierząt-przewodników osób niepełnosprawnych. W przypadku konkretnego Użytkownika, zakaz może być uchylony przez Organizatora. Odpowiedzialność za wszelkie szkody na ciele i mieniu wyrządzone przez zwierzę, jak również za szkody wyrządzone na terenie imprezy lub w przestrzeni publicznej ponosi właściciel.

Dział V – Na Terenie

  1. Na terenie Time:
    1. Obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W określonych strefach, za zgodą Organizatora, zakaz może być uchylony poprzez wyraźne oznaczenie obszaru jako strefy dla palących.
    2. Obowiązuje całkowity zakaz posiadania, rozprowadzania i zażywania wszelkich środków odurzających, psychoaktywnych i psychotropowych, za wyjątkiem leków przepisanych przez lekarza.
  2. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, psychoaktywnych lub psychotropowych mogą zostać usunięte z terenu Time wedle decyzji Organizatora lub współpracownika do podjęcia takiej decyzji upoważnionego.
  3. Wszystkie materiały reklamowe, których obecność na imprezie nie została uzgodniona z Organizatorem Time, zostaną z terenu imprezy usunięte wraz z rozprowadzającymi je osobami, a reklamowany przedmiot/usługa/lokal itp dostanie fakturę za usługę reklamową wg. cennika organizatora.
  4. Na terenie Time noclegi są dozwolone tylko w wyznaczonych strefach.
    1. W wyznaczonych strefach noclegowych obowiązuje cisza nocna – od godz. 22:00 do godz. 6:00. Osoby korzystające ze stref noclegowych proszone są o zachowanie szczególnie wysokiej kultury oraz czystości, także osobistej.
    2. Na terenie imprezy zabrania się rozstawiania konstrukcji ruchomych i nieruchomych takich jak: namioty, parawany(*nie dotyczy wystawców którzy wcześniej taki fakt uzgodnili z organizatorem), zamków, wigwamów, baz rakietowych z powodu utrudnionego zachowania porządku.
    3. Zakaz zakładania na terenie oddziałów terenowych imprez/instytucji/grup.
  5. Każdy uczestnik Time zobowiązany jest do traktowania pozostałych uczestników z szacunkiem. Nękanie fizyczne lub słowne może skutkować usunięciem z terenu Time i zgłoszeniem sytuacji do odpowiednich służb.
  6. Na terenie imprezy zabroniona jest agitacja polityczna.
  7. Nagrodami w konkursach imprezy są bony z walutą konkursową podlegające wymianie na nagrody w stoisku z nagrodami. Za niewykorzystaną walutę nie przewiduje się rekompensaty.
  8. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Internetowej Organizatora jak również w punkcie akredytacji podczas trwania Time.